Oferta

Księgi Rachunkowe:
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z utworzeniem zakładowego planu kont
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • przygotowanie miesięcznych rozliczeń w podatku doch od osób prawnych
  i podatku od towarów i usług [ VAT-7 ] oraz kwartalnych deklaracji VAT-UE
 • sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu [ CIT-8 ]
 • sporządzanie raportów dla Zarządu, Rady nadzorczej.
 • udzielanie konsultacji księgowych dotyczących prawidłowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb jednostki

Książka przychodów i rozchodów:
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym obowiązkom
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązujących deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych
 • wyliczanie miesięcznych lub kwartalnych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych , sporządzanie i składanie do Urzędu Skarbowego deklaracji podatku od towarów i usług [ VAT-7 ] oraz kwartalnych deklaracji VAT-UE
 • sporządzanie blankietów wpłat na podatki lub informacja telefoniczna (mailowa) z wysokością należności.
 • udzielanie konsultacji podatkowych i rachunkowych
 • udzielanie wyjaśnień przed organami kontroli skarbowej na podstawie upoważnienia uzyskanego od firm.
 • udostępnianie miejsca w siedzibie firmy organom kontrolującym ,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
Ryczałt ewidencjonowany:
 • prowadzenie ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie blankietów wpłat na podatki lub informacja telefoniczna (mailowa) z wysokością należności.

Kadry i Płace:
 • sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4 ] oraz odpowiednich przelewów zaliczek na ten podatek
 • wyliczanie comiesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS, a także przygotowanie odpowiednich przelewów tych składek
 • sporządzanie na koniec każdego roku kalendarzowego informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy [ PIT-11 ]
 • kalkulacja wynagrodzeń
 • sporządzanie umów zleceń oraz umów o dzieło
 • prowadzenie Akt Osobowych pracowników
 • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • wyliczanie podstaw urlopów wypoczynkowych oraz ekwiwalentów za urlop
 • sporządzanie Kapitału początkowego dla pracowników firm oraz właścicieli
 • sporządzanie wniosków o emeryturę
 • sporządzanie deklaracji do GUS i PEFRON

Usługi dodatkowe:
 • sporządzanie rozliczeń rocznych PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 w tym także rozliczeń osób pracujących poza granicami kraju.
 • sporządzanie wniosków o abolicję podatkową
 • sporządzanie wniosków dot. zwrotu VAT z budownictwa


SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Kraków, ul. Starowiślna 78 piętro 1 lokal 3, tel. 12 429 20 21 e-mail: biuro@legis.net.pl